Informatie

Wat te doen in geval iemand overlijdt?

Allereerst neemt u contact op met de huisarts. De huisarts zal het overlijden vaststellen en een overlijdensakte opstellen. Bij overlijden in het ziekenhuis of een verpleeghuis zal de dienstdoende arts de overlijdensakte opstellen.

Vervolgens licht u de familie in en belt u de uitvaartverzorger:

de Boer is voor Oosthem de uitvaartverzorger: 0515-416114
Website: De Boer uitvaartverzorger
U heeft als lid hier een een financieel voordeel

Dit is echter niet verplicht, u bent vrij om een andere uitvaartverzorger te kiezen.

De uitvaartverzorger zal in onderling overleg met u de uitvaart, naar de wens van u of overledene, verzorgen.

==> Graag ook het overlijden doorgeven aan onze uitvaartvereniging, zie bij bestuur voor contactgegevens. Dit o.a. in verband met het afhandelen van de ledenkorting en onze administratie.

Wat kost een uitvaart?

De kosten van een uitvaart bedragen zo’n € 5000. Hierbij zijn de aankoop van een grafsteen niet inbegrepen. Verder is het afhankelijk van de wensen en keuzes die er zijn ten aanzien van de uitvaart. Zoals te denken valt aan welke kist wordt er gekozen, wel of niet zelf dragen, de hoeveelheid te verzenden rouwkaarten, wel of geen advertenties in 1 of meerdere kranten.

Financiële voordeel bij lidmaatschap?

Als u lid bent van onze vereniging heeft u de volgende financiële voordelen:

  1. korting op de rekening van onze bode de Boer van €800,-
  2. Geen kosten gebruik hulpmiddelen (bv zinktoestel), €100
    Dit geldt alleen bij een begrafenis in Oosthem.
  3. Uitkering van de ledenkorting a €550

De totale korting komt dan op €1450,-

Verhuizing / gezinsuitbreiding?

Graag bij verhuizing of een gezinsuitbreiding dit doorgeven via het menu: Contact aan onze secretaris.

Kinderen vanaf 18 jaar

Kinderen van de leden zijn tot 18 jaar gratis lid van onze vereniging. Als de kinderen vanaf 18 jaar lid willen worden van onze vereniging dienen ze zich te wenden tot het secretariaat. We proberen er voor te zorgen dat ze op de hoogte worden gesteld middels een schriftelijk schrijven.

Let op: in het verleden werd er vanuit gegaan dat de kinderen vanaf 18 jaar lid werden van de vereniging (en als dit niet gewenst was, moesten ze zelf af bericht doen); maar dit hebben we in 2016 veranderd:
Als de kinderen lid willen worden dan dit zelf doorgeven aan het bestuur.

Bankrekening nummer vereniging

NL88 RABO 0326 1088 82

Informatieve links

Federatie Uitvaartverenigingen Friesland